Jezička terapija i terapija govora

Cilj terapije govora je tretman raznih jezičkih i govornih poremećaja. Poremećaj govora je pitanje fizičke nemogućnosti da se proizvede zvuk. Na primer, dete može imati poremećaj artikulacije gde se slogovi izgovaraju nepravilno i otežavaju razumijevanje ili poremećaj tečnog govora koji uključuje mucanje. Jezik je mnogo kognitivniji i predstavlja problem sa razumijevanjem ili saopštavanjem reči i rečenica. One mogu biti receptivne (teškoće obrade jezika), ili izražajne (teškoće stavljanje reči zajedno ili korišćenje društveno prihvatljivih reči). Skoro 8% dece u SAD ima govorne poremećaje.

Posebnu pažnju posvećujemo:

  • Razvoju oralno-motornih, jezičkih i komunikacionih veština
  • Razvojnim prekretnicama za receptivni i izražajni jezik
  • Problema dece sa neurološkim oštećenjima, teškoćama u učenju, poteškoćama u razvoju, mucanjem, verbalnom i oralnom apraksijom, artikulacionim i glasovnim poremećajima i oštećenjima sluha.
  • Preporučenim alternativnim sistemima komunikacije, znakovnom jeziku i čitanju sa usana kada je to prikladno
  • Razvijanju samopouzdanja i sposobnosti govora u javnosti
  • Unapređenju hranjenja i gutanja, što može uključivati promrnu konzistencije hrane, vežbanje oslabljenih mastrikatornih mišića i učenje novih načina gutanja
  • Socijalizaciji i emocionalnom razvoju, senzornoj obradi, kao i pažnji i kognitivnim sposobnostima
  • Podršci samozastupanju, edukaciji i teningu porodice, i sveobuhvatanom pristupu zdravstvenoj negi i zdravstvenim potrebama

Menu